Abimato the Open HR Platform

Privacy Policy

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Preambulum

   1. A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató vagy Adatkezelési tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a profession.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet, Cg. 01-09-199015, a továbbiakban: Társaság vagy Szolgáltató) által a www.skillswipe.com weboldalon és a Társaság jogosultsága alá eső, a SkillSwipe termékhez kapcsolódó technikai felületeken, platformokon történő szolgáltatásnyújtás (a továbbiakban: Szolgáltatás) során a Szolgáltatást (ideértve annak egyes funkcióit) igénybe vevők (a továbbiakban: Felhasználók) által megadott személyes adatok vonatkozásában követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról. Jelen Tájékoztatót a Társaság – tiszteletben tartva a Felhasználók magánszféráját – magára nézve kötelezőnek ismeri el.
   2. A jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezései megfelelően irányadóak és alkalmazandóak abban az esetben is, amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást nem a fent hivatkozott weboldalon, mobilweben, hanem mobil- vagy egyéb készüléken, más technikai eszközön is futó alkalmazás keretében, más technikai felületen, platformon (a továbbiakban együtt: Felület) veszi igénybe, hacsak a jelen Adatkezelési tájékoztató kifejezetten másként nem rendelkezik.
   3. Jelen Adatkezelési tájékoztató a Felületen mindenkor elérhető és a Felhasználási Feltételek, valamint az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezéseivel együttesen értelmezendő, az abban meghatározott rendelkezések és fogalmak a jelen tájékoztatóban is irányadók és viszont.
   4. A Szolgáltatás részletes leírását a Felhasználási Feltételek és az Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentum (is) tartalmazza.
   5. A Társaság kijelenti, hogy az szolgáltatásnyújtással összefüggő adatkezelési tevékenysége megfelel a jelen Adatkezelési tájékoztató és a hatályos jogszabályok (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek. Jelen Tájékoztató a Felületen folyamatosan elérhető.
   6. A Társaság elkötelezett a Felhasználók személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja a Felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.
   7. A jelen Tájékoztató elfogadásával a Felhasználó önként hozzájárul ahhoz, hogy az Szolgáltatás használatakor a Társaság személyes adatait kezelje a jelen Tájékoztatóban, a Felhasználási Feltételekben, valamint az ÁSZF-ben foglaltak szerint és annak megfelelően, és ezt, valamint a hivatkozott dokumentumok rendelkezéseit fenntartás nélkül elfogadja. A Felhasználó az Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó regisztrációjával/a Szolgáltatás igénybevételével ezen hozzájárulását megerősíti.
   8. A Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság külföldön, azaz az EGT-államokon kívül letelepedett adatfeldolgozó közreműködését vegye igénybe (Amazon.com Inc., Google Inc., lásd II. fejezet Adatfeldolgozók pont).
   9. Az Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. A Felhasználó a regisztráció során kifejtett tevőleges magatartásával elfogadja a jelen Tájékoztatót és annak rendelkezéseit, egyetért azzal, elfogadja és hozzájárul, hogy adatot szolgáltasson a Társaság számára, és tudomásul veszi (azt elfogadja és ahhoz hozzájárul), hogy a Szolgáltatás használatához szükséges bizonyos személyes adat(ok) önkéntes szolgáltatása és ezt a Felhasználó teljesíti.
   10. A Szolgáltatás regisztrációt követően vehető igénybe. Amennyiben a Felhasználó akként dönt, hogy a kért személyes adatot nem szolgáltatja, úgy ezzel azt is tudomásul veszi, elfogadja, hogy nem fér hozzá az Szolgáltatáshoz, annak funkcióihoz.
   11. A Társaság általi adatkezelésre a Felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló önkéntes, kifejezett hozzájárulása alapján kerül sor.
   12. Kérjük és javasoljuk, hogy az Szolgáltatást csak a 16. életévüket betöltött személyek vegyék igénybe.
   13. A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú Felhasználó önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol és felel azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Társaság az Szolgáltatás igénybevétele esetén a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.
   14. A Szolgáltatást a Felhasználó saját álláskeresése, illetve munkaerő keresése céljából használja. A Felhasználó által megosztott tartalomért a Felhasználó felel. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
   15. Az adatközlés valótlanságáért, hiányosságaiért, valamint a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, amelyet a Felhasználó elfogad.
   16. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Szolgáltatás bármely tartalmi elemét, elnevezését bármikor előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezen változtatások az itt felsorolt adatkezelések célját, és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik, kivéve az Szolgáltatás nyújtásának megszüntetését, amely esetben a Társaság az Szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelést megszünteti.
   17. Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.
   18. A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az Infotv. értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

A konkrét adatkezelés

A kezelt adatok köre munkakereső Felhasználó esetén

  1. A regisztrációhoz elengedhetetlen adatok
   • e-mail cím, név, jelszó (tárolása titkosított formában történik)
   • természetes személy esetén a Facebook, illetve a Szolgáltatás további fejlesztése során más közösségi oldalon keresztül történő regisztráció esetén a közösségi oldalhoz tartozó technikai azonosító, így Facebook ID, később esetlegesen a Szolgáltatás további fejlesztése során a Twitter ID, Google ID,  Linkedin ID, Snapchat ID, Github ID, Ubuntu Single Sign On ID, IBM Tivoli ID, MIT Kerberos ID, Mozilla Persona ID, OneLogin ID, FreeIPA ID, Profession.hu ID is kezelésre kerül, ez esetben jelszó nem kerül kezelésre.
  2. Egyéb, a Szolgáltatás használatakor kezelt adatok
   • a Felhasználó által rá jellemzőként megjelölt (jobbra húzott) és rá nem jellemzőként (balra húzott) megjelölt tulajdonságok, információk (együttesen: tulajdonságok), utolsó belépés időpontja,
  3. Az adatkezelés célja
   • Munkakereső Felhasználó munkához jutásának, a munkaerőpiacon történő eredményes jelenlétének. Felhasználói regisztráció, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel, -tartás, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Szolgáltatás funkcióinak elérhetővé tétele, a Felhasználók nyilvántartása, statisztikai célú anonim adatképzés, a Szolgáltatás látogatásainak, használatának elemzése, a Szolgáltatás működésének javítása, panaszkezelés, a Szolgáltatás működésével, optimális használatával, funkcióival összefüggő rendszerüzenet küldése [pl. egyezés, ún. „match” esetén a munkakereső Felhasználó értesítése a Felületen (ha épp igénybe veszi a Szolgáltatást, a Felület meg van nyitva és a Felhasználó be van jelentkezve) vagy e-mailben (ha a Felület nincs megnyitva és a Felhasználó nincs bejelentkezve)], a munkakereső Felhasználó hozzájárulása esetén a munkakereső Felhasználó adatainak továbbítása a munkaadó Felhasználó részére.
  4. Az adatkezelés időtartama
   • Társaságunk a személyes adatokat a Szolgáltatás utolsó igénybevételétől (belépés) számított 420 napig kezeli.
   • Megszűnik az adatkezelés a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megszüntetése (fiók törlése) esetén, továbbá akkor, ha a Szolgáltatás Társaságunk által megszüntetésre kerül, valamint ha a Társaság a Felhasználó adattörlési kérelmére az adatokat törli.
   • Amennyiben a Felhasználó kérelmére a Társaság a regisztrációhoz elengedhetetlen adatokat törli, ez a fiók törlésének minősül, a Szolgáltatás a továbbiakban nem válik elérhetővé, a Társaság által kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
   • A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000 évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ában meghatározott elévülési ideig, valamint a 47. §-ban meghatározott ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.
  5. Az adatkezelés jogalapja
   • A Felhasználó vagy az adat jogosultjának (akinek hozzájárulását a munkaadó Felhasználó szavatolja és amiért felel) hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján
  6. Adatvédelmi nyilvántartási szám NAIH-124187/2017.
  7. Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Felhasználó által
   • A munkakereső Felhasználóra jellemző tulajdonságok listázásra kerülnek a munkakereső Felhasználó profiljában, ezek törlésére bármikor lehetőség van.
   • A rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.
   • Amennyiben a Felhasználó kérelmére a regisztrációhoz elengedhetetlen adatokat törli, ez a fiók törlésének minősül, a Szolgáltatás a továbbiakban nem válik elérhetővé, a Társaság által kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

 

   1. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők
    • Amennyiben a munkaadó Felhasználó által preferenciaként megadott és a munkakereső Felhasználó által rá jellemzőként jobbra húzással megjelölt legalább 10 tulajdonság egyezik (ún. „match”), erről a tényről, a munkaadó Felhasználó személyéről, valamint az egyező tulajdonságokról a Szolgáltató a Felületen (ha a Felület meg van nyitva és a munkakereső Felhasználó bejelentkezve igénybe veszi a Szolgáltatást) vagy e-mailben (ha a Felület nincs megnyitva és a Felhasználó nincs bejelentkezve) tájékoztatja a munkakereső Felhasználót. Amennyiben a munkakereső Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul, a Szolgáltató a munkakereső Felhasználó e-mail címét és nevét, valamint az egyező tulajdonságokat továbbítja a munkaadó Felhasználó részére. Amennyiben a munkakereső Felhasználó értesítése e-mailben történik, a munkakereső Felhasználó a fentiek szerinti hozzájárulását az adattovábbításhoz a Felületen adhatja meg.
    • A munkakereső és a munkaadó Felhasználó az adattovábbítást követően saját maguk járnak el a munkaviszony vagy munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére irányuló tárgyalások során és érdekében.
    • A munkaadó Felhasználó a munkakereső Felhasználó adatait azok átvételétől számított 90. napig kezelheti, ezt követően azokat törölni köteles.
   2. Adatfeldolgozó
    • Amazon.com, Inc. – Amazon Web Services
    • felhő alapú szerverszolgáltatás
    • Google Inc.
    • használati tevékenységi adatok elemzés, lásd V. fejezet Külső szolgáltatók
    • A munkaadó Felhasználó által alkalmazott adatfeldolgozó(k)ról az adott munkaadó Felhasználó tud tájékoztatást nyújtani.

 

A kezelt adatok köre munkaadó Felhasználó esetén

 

  1. A regisztrációhoz elengedhetetlen adatok
   • e-mail cím, név, jelszó (tárolása titkosított formában történik)
   • jogi személy esetén: cégnév, székhely, cégjegyzékszám, adószám, kapcsolattartó neve és e-mail címe, jelszó (tárolása titkosított formában történik) a Facebook, illetve a Szolgáltatás további fejlesztése során más közösségi oldalon keresztül történő regisztráció esetén a közösségi oldalhoz tartozó technikai azonosító, így Facebook ID, később esetlegesen a Szolgáltatás további fejlesztése során a Twitter ID, Google ID, Linkedin ID, Snapchat ID, Github ID, Ubuntu Single Sign On ID, IBM Tivoli ID, MIT Kerberos ID, Mozilla Persona ID, OneLogin ID, FreeIPA ID, Profession.hu ID is kezelésre kerül, ez esetben jelszó nem kerül kezelésre.
  2. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adat
   • legalább 10 olyan tulajdonság megadása, amellyel a keresett munkavállalónak rendelkeznie kell
  3. Az adatkezelés célja
   • Munkaadó Felhasználó munkaerőhöz jutásának segítése, Felhasználói regisztráció, a Felhasználóval való kapcsolatfelvétel, -tartás, a Felhasználó azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Szolgáltatás funkcióinak elérhetővé tétele, a Felhasználók nyilvántartása, statisztikai célú anonim adatképzés, a Szolgáltatás látogatásainak, használatának elemzése, a Szolgáltatás működésének javítása, panaszkezelés, a Szolgáltatás működésével, optimális használatával, funkcióival összefüggő rendszerüzenet küldése [pl. egyezés, ún. „match” esetén a munkakereső Felhasználó értesítése a Felületen (ha épp igénybe veszi a Szolgáltatást, a Felület meg van nyitva és a Felhasználó be van jelentkezve) vagy e-mailben (ha a Felület nincs megnyitva és a Felhasználó nincs bejelentkezve)], a munkakereső Felhasználó hozzájárulása esetén a munkakereső Felhasználó adatainak továbbítása a munkaadó Felhasználó részére.
   • A jogi személy munkaadó Felhasználókat illetően az adatkezelés további célja a számviteli kötelezettségek teljesítése.
  4. Az adatkezelés időtartama
   • Társaságunk a személyes adatokat a Szolgáltatás utolsó igénybevételétől (belépés) számított 420 napig kezeli.
   • Megszűnik az adatkezelés a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződés megszüntetése (fiók törlése) esetén, továbbá akkor, ha a Szolgáltatás Társaságunk által megszüntetésre kerül, valamint ha a Társaság a Felhasználó adattörlési kérelmére az adatokat törli.
   • Amennyiben a Felhasználó kérelmére a Társaság a regisztrációhoz elengedhetetlen adatokat törli, ez a fiók törlésének minősül, a Szolgáltatás a továbbiakban nem válik elérhetővé, a Társaság által kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
   • A Szolgáltató a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000 évi C. törvény 169. §-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 164. §-ában meghatározott elévülési ideig, valamint a 47. §-ban meghatározott ideig kezeli a megrendelt szolgáltatások fizetésével kapcsolatos adatokat.
  5. Az adatkezelés jogalapja
   • A Felhasználó vagy az adat jogosultjának (akinek hozzájárulását a munkaadó Felhasználó szavatolja és amiért felel) hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján
  6. Adatvédelmi nyilvántartási szám
   • NAIH-123822/2017.
  7. Adatmódosítási és adattörlési lehetőség a Felhasználó által
   • A munkakereső Felhasználóra jellemző tulajdonságok listázásra kerülnek a munkakereső Felhasználó profiljában, ezek törlésére bármikor lehetőség van.
   • A rendszerüzenetekről leiratkozni nem lehet.
   • Amennyiben a Felhasználó kérelmére a regisztrációhoz elengedhetetlen adatokat törli, ez a fiók törlésének minősül, a Szolgáltatás a továbbiakban nem válik elérhetővé, a Társaság által kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
  8. Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők
   • Amennyiben a munkaadó Felhasználó által preferenciaként megadott és a munkakereső Felhasználó által rá jellemzőként jobbra húzással megjelölt legalább 10 tulajdonság egyezik (ún. „match”), erről a tényről, a munkaadó Felhasználó személyéről, valamint az egyező tulajdonságokról a Szolgáltató a Felületen (ha a Felület meg van nyitva és a munkakereső Felhasználó bejelentkezve igénybe veszi a Szolgáltatást) vagy e-mailben (ha a Felület nincs megnyitva és a Felhasználó nincs bejelentkezve) tájékoztatja a munkakereső Felhasználót. Amennyiben a munkakereső Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul, a Szolgáltató a munkakereső Felhasználó e-mail címét és nevét, valamint az egyező tulajdonságokat továbbítja a munkaadó Felhasználó részére. Amennyiben a munkakereső Felhasználó értesítése e-mailben történik, a munkakereső Felhasználó a fentiek szerinti hozzájárulását az adattovábbításhoz a Felületen adhatja meg.
   • A munkakereső és a munkaadó Felhasználó az adattovábbítást követően saját maguk járnak el a munkaviszony vagy munkavégzésre, foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítésére irányuló tárgyalások során és érdekében.
   • A munkaadó Felhasználó a munkakereső Felhasználó adatait azok átvételétől számított 90. napig kezelheti, ezt követően azokat törölni köteles.
  9. Adatfeldolgozó
   • Amazon.com, Inc. – Amazon Web Services
   • felhő alapú szerverszolgáltatás
   • Google Inc.
   • használati tevékenységi adatok elemzés, lásd V. fejezet Külső szolgáltatók
   • A munkaadó Felhasználó által alkalmazott adatfeldolgozó(k)ról az adott munkaadó Felhasználó tud tájékoztatást nyújtani.

A felhasználók adatkezelléssel kapcsolatos információs önrendelkezés.

  1. Felhasználók adatkezeléssel kapcsolatos információs önrendelkezési jogai és jogorvoslati lehetőségei
  2. Tájékoztatjuk, hogy a jelen bekezdésben foglalt, illetve a Társaságunkhoz intézni kívánt bármely megkeresést, kérelmet postai úton Társaságunk mindenkori székhelyére (jelenleg 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. IV. emelet) vagy elektronikus úton az [*] e-mail címre juttathatja el. A Társaság részére az Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a Társaság a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott megkeresés esetén szükséges, hogy a Felhasználó, illetve egyéb érintett igazolja felhasználói minőségét, személyazonosságát és az adattal fennálló kapcsolatát.
  3. A munkakereső Felhasználó munkaadó Felhasználónak a jelen Tájékoztató II. fejezet „Adattovábbítás, az adatok megismerésére jogosult adatkezelők” pontja szerint továbbított nevének e-mail címének és tulajdonságainak kezelését a Társaságon kívül a munkaadó Felhasználó is végzi.
  4. A munkaadó Felhasználók adatkezelésének menetéről, az általuk alkalmazott eszközökről, adatfeldolgozókról és általában a munkaadó Felhasználók által végzett adatkezelés körülményeiről a munkaadó Felhasználók tudnak tájékoztatást nyújtani. A munkakereső Felhasználók a munkaadó Felhasználó részére való adattovábbításhoz történő hozzájárulásukat megelőzően tanulmányozzák a munkaadó Felhasználó adatkezelési tájékoztatását!
  5. Tájékoztatjuk, hogy a Társaságunk által a munkaadó Felhasználónak továbbított adatok vonatkozásában a munkaadó Felhasználó általi adatkezeléssel összefüggésben tájékoztatás, az adatok helyesbítése, valamint törlése, zárolása az adott munkaadó Felhasználótól kérhető, a tiltakozási jog az adott munkaadó Felhasználónak címzetten gyakorolható.
  6. A többes adatkezelésre tekintettel kérjük a munkakereső Felhasználót, hogy kérelmét mind a Társaság, mind a munkaadó Felhasználó részére szíveskedjen megküldeni. A munkaadó Felhasználók válaszáról annak kézhezvételét követően a Szolgáltató is tájékoztatja a Felhasználót.
  7. A munkaadó Felhasználó részére továbbított adatokkal kapcsolatos, de Társaságunkhoz érkezett megkereséseket a munkaadó Felhasználó részére Társaságunk továbbítja.
  8. Tájékoztatás kérése a személyes adatok kezeléséről
  9. A Felhasználó kérelmére Társaságunk tájékoztatást ad a Felhasználó Társaság által kezelt, illetve az adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  10. Társaságunk a fenti kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás módja a megkeresés módjához (e-mail, postai levél) igazodik. Amennyiben erre a Felhasználó igényt tart, Társaságunk a tájékoztatást írásban, postai úton juttatja el a Felhasználó részére.
  11. Társaságunk a tájékoztatást az Infotörvény 9. § (1) bekezdésében, valamint a 19. §-ában meghatározott esetekben megtagadhatja, ez esetben írásban közli a munkakereső Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infotörvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat [v) pont].
  12. Amennyiben a Társaság adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett megkeresést intézhet a Társasághoz (adattörlés, zárolás, helyesbítés, tiltakozás, az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás).
  13. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelem
   • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat Társaságunk rendelkezésére áll, a személyes adatot Társaságunk a Felhasználó kérelmére helyesbíti.

 

   • Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó a saját maga által rá jellemzőként megjelölt (jobbra húzott), a profiljában listázásra került tulajdonságokat bármikor törölheti a „Profilom”-ba történő belépést követően.
  • A személyes adatok törlése vagy zárolása iránti kérelem – a kötelező adatkezelés kivételével
  • A Felhasználó kérelmére a Társaság törli vagy zárolja a személyes adatokat. Társaságunk a Felhasználó kérelmén túlmenően törli a személyes adatot, ha
   • kezelése jogellenes,
   • az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
   • az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben, illetve jelen Tájékoztatóban meghatározott határideje lejárt;
   • azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.
  • Tájékoztatjuk, hogy a munkakereső Felhasználó a saját maga által rá jellemzőként megjelölt (jobbra húzott), a profiljában listázásra került tulajdonságokat bármikor törölheti a „Profilom”-ba történő belépést követően.
  • Amennyiben a Felhasználó kérelmére a Társaság a regisztrációhoz elengedhetetlen adatokat törli, ez a fiók törlésének minősül, a Szolgáltatás a továbbiakban nem válik elérhetővé, a Társaság által kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.
  • Amennyiben a Szolgáltató a munkakereső Felhasználó adatait törli, erről tájékoztatja a munkaadó Felhasználót, akinek a munkakereső Felhasználó adatait továbbította; a munkaadó Felhasználó ezen adatokat szintén törölni köteles.
  • Törlés helyett Társaságunk zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot Társaságunk kizárólag addig kezeli, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  • Társaságunk megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha a Felhasználó vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  • A fenti kérelmeknek megfelelő intézkedésről (helyesbítés, zárolás, megjelölés és törlés) Társaságunk értesíti a Felhasználót továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve, ha az értesítés mellőzése az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
  • Amennyiben Társaságunk a Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy a Felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Felhasználó bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat [v) pont].
  • A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve hiteles másolatának a Szolgáltató ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve a hagyatékban részesülő személy kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

   1. A Felhasználó Társaságunkhoz eljuttatott kérelmében tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha
    • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
    • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
    • törvényben meghatározott egyéb esetben.
   2. Társaságunk a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja.
   3. Amennyiben Társaságunk a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
   4. Társaságunk a Felhasználó adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő munkaadó Felhasználó részére, ha Társaságunk egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
   5. Bírósági jogorvoslat, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz való fordulás lehetősége
   6. Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: + 36-1/391-1400, fax: + 36-1/391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu, az előzőekben és a továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
   7. A Felhasználó bírósághoz fordulhat:
    • a felvilágosítás megtagadása,
    • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
    • jogainak megsértése esetén, továbbá
    • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha
    • Társaságunk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
    • A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Fővárosi Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
   8. Ha Társaságunk a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha Társaságunk, illetve más adatkezelő a Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével a Felhasználó személyiségi jogát megsérti, a Felhasználó Társaságunktól sérelemdíjat követelhet.
   9. Kérjük, hogy a Társaságunk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően forduljanak bizalommal Társaságunkhoz a probléma megfelelő kezelése és megnyugtató orvoslása érdekében.
   10. A Felhasználó személyes adatait szankciószerűen az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott esetekben (Szolgáltatás, illetve egyes funkcióinak felfüggesztése) törölheti a Társaság. A Felhasználó személyes adatait az Szolgáltatás utolsó igénybevételét követő 420 nap elteltével szintén törli a Társaság.
   11. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Társaság, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
   12. Az Szolgáltatás egyes funkcióinak esetleges megszűnésével – a jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a Társaság törli az Szolgáltatás Felhasználóinak a kizárólag az Szolgáltatás egyes konkrét funkciójához kapcsolódóan kezelt személyes adatait. Az Szolgáltatás és/vagy egyes funkcióinak átnevezése, átalakítása, más funkcióval való egyesítése nem jelenti a megszűnését.

 

Az infotörvény 6. § (5) bekezdésén alapuló adatkezelés

 

   1. Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó hozzájárulásával felvett adatokat Társaságunk törvény eltérő rendelkezésének hiányában
    • a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
    • a Társaság vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
   2. Az adatkezelést megelőzően Társaságunk körültekintően mérlegeli, hogy az adatkezeléshez fűződő jogi érdek és a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozása egymással arányban állnak-e, erről tájékoztatja a Felhasználókat. A mérlegelés körében Társaságunk megvizsgálja az adatkezelés célját, az érintett adatkört, valamint a hozzájáruláshoz kapcsolódó kérdéseket. Az érdekmérlegelés során mind gazdasági, mind egyéb nyomós érdeket figyelembe veszünk. Kiskorúak, illetve különleges adatok esetén a vonatkozó jogszabályoknak és a NAIH mindenkori állásfoglalásainak megfelelően járunk el.

További adatkezelési tudnivalók

  1. Külső szolgáltatók
   • Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok
   • A Társaság szolgáltatásának működéséhez külső analitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe. A Társaság ezúton tájékoztatja a Felhasználókat az egyes adatokon szerződött partnere(i) által – a Társaságtól függetlenül – végzett tevékenységről. A Felhasználó az Szolgáltatás használatával hozzájárul a személyéhez kapcsolódó információk alábbi célból és módon történő kezeléséhez:
   • A Társaság a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja a szolgáltatás keretében. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az Szolgáltatás használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja és átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek megbízásából feldolgozzák az információkat. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a szolgáltatást használó azonosítását egyéb online szolgáltatásokon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak: https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/cookies/ https://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/
  2. Adatbiztonság
   • A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
   • A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
   • A Társaság a jelszó olyan kódolt lenyomatát tárolja, amely kizárólag a jelszó helyességének ellenőrzésére alkalmas, de magát a jelszót nem lehet belőle visszaállítani.
   • Csak az illetékes, vonatkozó munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá a személyes adatokhoz a legmagasabb szintű hozzáférési kontrollok Szolgáltatása mellett.
   • A kommunikáció titkosított csatornán keresztül zajlik a Felhasználó eszköze és a webszerverek között.
  3. Cookie
   • Társaságunk a szolgáltatás nyújtása során annak megfelelő működése, alapvető és kényelmi funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény fokozása, a szolgáltatásban rejlő lehetőségek kiaknázása, a Felhasználók viselkedésének figyelemmel kísérése, statisztikák képzése érdekében egy vagy több cookie-t használ.
   • A „cookie” általában egy betűkből és számokból álló kis file, amit a Szolgáltató web szervere a Felhasználó eszközére küld. Ez lehetővé teszi például, hogy a Szolgáltató rendszere felismerje a Felhasználó által használt végberendezést, amikor a Szolgáltató web szervere és az eszköz közötti kapcsolat létrejön. A cookie fő célja, hogy lehetővé tegye a Szolgáltató számára, hogy a Felhasználó számára egyediesített ajánlatokat, reklámokat, hirdetéseket tegyen elérhetővé, melyek a felhasználói élményt az Szolgáltatás használata során személyesebbé teszik, és a Felhasználó egyéni szükségleteit jobban tükrözik.
  4. Társaságunk által használt cookie-k:
   • 3rd party cookie-k – harmadik fél cookie-k
   • A Third-party cookie-kat ugyan az Szolgáltatás használatakor, de nem a Társaság (al)domain-jéről, hanem egy harmadik fél (jellemzően egy hirdetésközvetítő vagy a facebook) domain-jéről tölti le a Felhasználó eszközére, tekintettel arra, hogy a szolgáltatás részben ilyen Third-party modulokból áll. A Third-party cookie-k a harmadik félhez kerülnek vissza.
   • A Third-party cookie-k felett a Társaságnak nincs ellenőrzési jogköre, ezért kérjük a Felhasználókat, tekintsék át ezen harmadik felek cookie-kkal (Third party cookie-k) kapcsolatos tájékoztatóit. (Google Analytics, Facebook [*])
  5. Igényérvényesítési postai és e- mail cím, ügyfélszolgálat, elérhetőség
   • Postacím: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. 4. emelet
   • Telefon: +36 (1) 224-2070
   • E-mail: csaba.moldovan ]@[ profession ].[ hu
   • A Társaság az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 6 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.
  6. Tájékoztató módosítása
   • A Társaság jogosult a jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Szolgáltatás felületén történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések – a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában – a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.
  7. Tájékoztató hatályos
   • 2017. augustus 2.